Kada govorimo o prijavi i odjavi radnika bitno je da kažemo da postoji određena razlika u proceduri između državljana Crne Gore i stranih državljana.

Prijava radnika koji je državljanin Crne Gore u poreskoj upravi se vrši na sledeći način:

  1. Prvi korak je sastavljanje ugovora o radu između poslodavca i zaposlenog. Ugovor bi trebalo da se sačini u bar tri istovjetna primjerka.
  2. Drugi korak je fotokopija VALIDNE lične karte zaposlenog, baš kao i fotokopija radne knjižice. Kod radne knjižice je potrebna prva strana i strana na kojoj se nalazi stručna sprema zaposlenog.
  3. U trećem koraku je potrebno ispuniti JPR obrazac sa dodatkom B. Dodatak B se odnosi na registraciju fizičkih lica. Obrazac možete preuzeti klikom na sledeći link. U samom obrascu koji preuzmete se nalaze uputstva za popunjavanje dodatka.

Prijava radnika koji je strani državljanin u poreskoj upravi se vrši na sledeći način:

  1. Sastavljanje ugovora o radu između poslodavca i zaposlenog.
  2. Drugi korak je fotokopija VALIDNOG pasoša zaposlenog, dozvole za boravak i rad i fotokopija radne knjižice (prva strana i strana na kojoj se nalazi stručna sprema zaposlenog).
  3. U trećem koraku je potrebno ispuniti JPR obrazac sa dodatkom B.

Kao što vidimo, procedura prijave domaćeg ili stranog državljanina kao radnika u PU je veoma slična, uz određene minimalne razlike u proceduri.

 

Odjava radnika koji je domaći ili strani državljanin se vrši na sledeći način:

1.Rješenjem o prestanku radnog odnosa, koji se sačinjava u 3 istovjetna primjerka. Da bi rješenje bilo validno potrebno je da ga potpiše DIREKTOR firme (uz pečat firme) i zaposleni kojem prestaje radni odnos.

  1. Ispunjavanjem JPR obrasca, dodatka B.

3.Dokumentacija se dostavlja u lokalni organ PU.